System stypendialny

Najlepsi studenci Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego mogą ubiegać się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia. Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Oprócz powyższego Szkoła Wyższa im. Bogdana Jaskiego oferuje najlepszym i najbardziej potrzebującym studentom szeroko rozwinięty Uczelniany system stypendialny

 

Dokumenty związane ze stypendiami

Regulamin pomocy materialnej:

 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.doc)

Dokumenty związane ze stypendiami socjalnymi:

  • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium socjalnego (.pdf) (.doc)
  • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (.pdf) (.doc)
  • Oświadczenie o wysokości i źródłach dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (.pdf)
  • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym (.pdf) (.doc)
  • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów (.pdf)
  • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku (.pdf) (.doc)
  • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia miesięcznej wysokości stypendium socjalnego (.pdf)
  • Sposób obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego w roku akademickim (.pdf)

   

  Dokumenty związane ze stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych:

  • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (.pdf) (.doc)
  • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
  • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (.pdf)
    

  Dokumenty związane ze stypendiami rektora dla najlepszych studentów:

  • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (.pdf) (.doc)
  • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
  • Średnie ocen uprawniające do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów dla poszczególnych kierunków studiów i wydziałów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.pdf)
  • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz średniej ocen uprawniającej do otrzymania stypendium (.pdf)

   

  Dokumenty związane ze stypendiami za wysoką średnią z ocen na świadectwie maturalnym:

  • Zasady wyłaniania i tryb udzielania bonifikaty w opłacie czesnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy uzyskali na świadectwie maturalnym średnią ocen co najmniej 4,6 (.pdf) (.doc)

   

  Dokumenty związane ze stypendiami ministra za wybitne osiągnięcia:

  • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.pdf)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (.pdf)
  • Wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia  (.doc)

   

  Dokumenty związane z zapomogami:

  • Wniosek o przyznanie zapomogi (.pdf) (.doc)
  • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)