Menedżer kultury

 
 Przygotujemy Cię do realizacji procesu nowo¬czesnego zarządzania i planowania strategiczne-go w instytucjach kultury. Ukształtujemy twoje umiejętności zarządzania projektem społeczno-kulturalnym wraz z optymalnym wykorzysta¬niem personelu i jego potencjału kreatywności. Proces ewaluacji stanie się dla Ciebie przyjem¬nością, a nie trudnym obowiązkiem. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci na budowania strate¬gii współpracy z publicznością (audiencje deve-lopment), planowania działań w zakresie e-mar¬ketingu kulturalnego oraz tworzenia wizerunku i strategii promocji instytucji kultury z wyko¬rzystaniem nowych mediów. Pomożemy Ci do¬brze przygotować się do wystąpień publicznych i wskażemy praktyczne sposoby budowania po-zytywnych relacji z mediami. Program studiów wzbogacony o diagnozę środowiska przemy¬słów kreatywnych oraz rozwijający umiejęt¬ności w zakresie kompetencji cyfrowych dla kultury i strategii współpracy arts&business wyposaży Cię w wiedzę i umiejętności nowo¬czesnego managera kultury. 
 
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
– praktyczne przygotowanie do rozwijania i kre-
owania inicjatyw artystycznych, planowania 
i pisania projektów wydarzeń kulturalnych 
oraz przygotowywania i realizacji przedsię-
wzięć kulturalnych
– zdobycie umiejętności pozyskiwania środków 
finansowych i realizacji projektów unijnych
– zdobycie dodatkowych kwalifikacji umożli-
wiających awans zawodowy i rozwój dalszej 
kariery
– odkrycie nowych możliwości rozwoju dla sa
modzielnych animatorów kultury i artystów
 
 – zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu 
marketingu i zarządzania różnorodnymi insty-
tucjami kultury
 
PROGRAM NAUCZANIA: 
– podstawy i nowe trendy w zarządzaniu insty-
tucjami kultury
– podstawy prawne funkcjonowania instytucji 
kultury i prawo pracy
– zarządzanie finansami instytucji kultury, biz-
nesplan i umowy handlowe
– budowanie publiczności w praktyce
– warsztaty pisania projektów unijnych
– zarządzanie i ewaluacja projektów kulturalnych
– nowe formy edukacji kulturalnej
– współpraca finansowa i niefinansowa z biznesem
– kreatywność w kulturze i ochrona własności 
intelektualnej
– marketing i e-marketnig w kulturze
– budowanie relacji z mediami i warsztaty wy-
stąpień publicznych
 

Infolinia rekrutacyjna: +48 732 511 003  Zadzwoń teraz!