Kadry i płace w zarządzaniu


Uwaga NOWOŚĆ, szczególnie polecamy ze względu na:

 • jedyny w Polsce nowatorski program studiów i na bieżąco aktualizowany
 • atrakcyjną cenę
 • nabycie praktycznych umiejętności przydatnych w pracy, dzięki którym będziesz niezastąpioną prawą ręką szefa/szefowej!
 • zajęcia prowadzone przez znanych profesjonalistów
 • sprzyjającą atmosferę studiowania – zajęcia prowadzone w ciekawej formie warsztatowej w małych grupach, wolne niedziele
 • koniecznie: STUDIUJ Z NAMI!

 


Cel studiów
 
Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pracy w komórkach personalnych przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. Uczestnicy studiów zostaną gruntownie zaznajomieni z szeroko pojętą tematyką kadr i płac w procesie zarządzania, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi: planowania strategii personalnej, narzędzi informatycznych stosowanych w praktyce kadrowo-płacowej, a także kolejnym etapom procesu kadrowego: rekrutacji, selekcji, ocenianiu, wynagradzaniu, motywowaniu, zagadnieniom rozwoju personelu oraz kształtowaniu warunków i stosunków pracy także pod względem prawno-formalnym. Ponadto uczestnicy studiów zostaną wyposażeni w unikatowe na współczesnym rynku umiejętności  praktycznej obsługi wszelkich zobowiązań płacowych – w tym leżących zarówno po stronie pracodawców, jak i pracobiorców. Studia adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów oraz menedżerów, specjalistów i pracowników z różnych obszarów działalności organizacji. Absolwent kierunku Kadry i Płace w Zarządzaniu będzie wyposażony w kluczowe kompetencje zarządcze niezbędne do uczestniczenia w procesie kierowania firmą nie tylko małej czy średniej wielkości, lecz także nawet dużym przedsiębiorstwem. Będzie mógł uczestniczyć w innowacyjnym kreowaniu firmy wraz jej z pracownikami najwyższego szczebla (zobacz koniecznie poniższy program!).

 


Program studiów:
 
Kadry
1. (42 godz.)

 • Rola i funkcja działań personalnych w organizacji
 • Proces zarządzania personelem w organizacji
 • Tworzenie strategii personalnej i ścieżki kariery
 • Narzędzia informatyczne stosowane w praktyce kadrowo-płacowej
 • Wynagradzanie (systemy wynagrodzeń)
 • Rekrutacja i selekcja
 • Związki zawodowe, rady pracownicze

2. Prawo pracy (28 godzin)

 • Przedmiot i źródła prawa pracy
 • Zasady prawa pracy – równe traktowanie i zasady dochodzenia roszczeń
 • Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy
 • PIP, Sąd Pracy

3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy (20 godz.)

 • Zasady nawiązywania stosunku pracy (pracodawca - pracownik)
 • Zasady zawierania umów o pracę, umów cywilno-prawnych – case study
 • Zakaz konkurencji
 • Zakres danych osobowych i dokumentów niezbędnych do zatrudnienia
 • Korzyści i koszty dla pracownika wynikające z różnych form zatrudnienia
 • Okresy wypowiedzenia (przykłady z praktyki, wskazówki ekspertów)
 • Dokumentacja związana z zakończeniem stosunku pracy
 • Zatrudnianie obcokrajowców
 • Zwolnienia grupowe

4. Czas pracy (16 godz.)

 • Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy
 • Podstawowe systemy czasu pracy
 • Ewidencjonowanie czasu pracy (pracodawca – pracownik)
 • Problematyka skróconego tygodnia pracy a skróconego czasu pracy (pracodawca – pracownik)
 • Zasada rozliczania godzin nadliczbowych
 • Zasady udzielania urlopów pracowniczych

Płace
1. Płace (20 godz.)

 • Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i jego składniki
 • Podstawy prawne ustalania oraz naliczania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę a dopuszczalne prawem potrącenia z wynagrodzenia
 • Zasady naliczania wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych

2. Obowiązki wobec ZUS, PFRON i GUS (30 godz.)

 • Zasady obejmowania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP
 • Zasady sporządzania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych składanych do ZUS
 • Zasady rozliczania wynagrodzeń i zasiłków (wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie wypłacane po ustaniu tytułu ubezpieczenia, wynagrodzenia i zasiłki wypłacane po zmarłym pracowniku, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłki wypłacane z opóźnieniem, składka z tytułu przekroczenia górnej rocznej podstawy wymiaru)
 • Płatnik – warsztaty z wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS
 • Obowiązki zakładu pracy wobec PFRON
 • Sprawozdawczość statystyczna dla GUS

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (14 godz.)

 • Podmioty i przedmiot opodatkowania
 • Ustalanie podstawy opodatkowania i wysokości zaliczki na podatek dochodowy (koszty uzyskania przychodu, zwolnienia i ulgi podatkowe)
 • Obowiązki podatników i płatników
 • Zeznania podatkowe, obowiązki informacyjne (PIT-11/8B, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R)

Zarządzanie
1.    Rozwój umiejętności interpersonalnych (40 godz.)

 • Tworzenie strategii personalnej i ścieżki kariery
 • Motywacja (motywowanie płacowe i pozapłacowe, coaching personalny)
 • Mediacje w procesie kadrowym
 • Skuteczna komunikacja
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Organizacja pracy własnej
 • Zarządzanie czasem
 • Lobbing
 • Organizacja imprez integracyjnych
 • Praktyczne zarządzanie kadrami

 

 
Kwalifikacje
Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem  uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów, objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
 
Program studiów kształtuje i rozwija te kompetencje, które umożliwiają podjęcie pracy w zawodzie specjalisty do spraw personalnych. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu poszczególnych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy studiów uzyskują również wiedzę w zakresie prawa pracy, rynku pracy, psychologii oraz negocjacji i mediacji. Znajomość technik twórczego myślenia pozwoli absolwentom być liderami w tworzeniu i kształtowaniu organizacji przedsiębiorczej. Stosowana podczas studiów metodologia tworzenia i podejmowania działań strategicznych gwarantuje absolwentom możliwość podjęcia współpracy, dotyczącej rozwiązywania problemów personalnych, z menadżerami poszczególnych obszarów funkcjonalnych organizacji.
 

Data rozpoczęcia

październik/luty w każdym roku akademickim   


Czas trwania studiów
Studia realizowane są jako dwusemestralne i obejmują 210 godzin zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów aktywnie uczestniczą w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia realizowane są w korzystnych dla studentów terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-learningowej.

 


Opłaty
Wpisowe: 400 zł
Rata roczna: 1 raz 2.500 zł
Rata semestralna: 2 razy po 1.350 zł
Rata miesięczna: 9 razy po 320 zł

Infolinia rekrutacyjna: 508 587 925 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu  dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:
 

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • fotografie 3 sztuki
 • ksero dowodu osobistego

   
Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Kierownik kierunku: dr Agnieszka Wiśniak

 

________________________________________________________________________________
Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Email(*)
Nieprawidłowe dane

Pytanie(*)
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka(*)
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane