Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

Opis kierunku

Studia umożliwiają nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka obcego w przedszkolu i klasach 0 – III szkoły podstawowej. Studia umożliwiają rozwój kwalifikacji  psychopedagogicznych i metodycznych niezbędnych do nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji (Young Learners).

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności językowe, które pozwalają na  zdanie egzaminu i zdobycie certyfikatu ETS (Educational Testing Service)  na poziomie co najmniej TOEFL 500 pkt lub certyfikatu FCE (First Certificate in English) na poziomie minimum A lub B (poziomy wymagane w ramach kwalifikacji niezbędnych do nauczania języka obcego w przedszkolu oraz klasach 0 – III szkoły podstawowej).

Ukończenie studiów podyplomowych Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej dostarczy absolwentom jeden z elementów potrzebnych do zatrudnienia w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolu lub klasach I - III szkoły podstawowej. Oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego nauczyciele muszą posiadać także kwalifikacje do pracy w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej, a ponadto legitymować się świadectwem znajomości danego języka w stopniu co najmniej podstawowym (m.in. FCE).

Aby nauczać trzeba spełnić wszystkie te warunki jednocześnie.

Egzamin Cambridge English: First (FCE) można zdawać w siedzibie naszej Uczelni, by uzyskać certyfikat Centrum Egzaminacyjnego British Council. Naszych studentów obowiązuje opłata rabatowa, tj. 550,- zł (zapisy przyjmuje Dziekanat Wydziału).


Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje następujące moduły przedmiotów:
Pedagogiczno-dydaktyczny:

 • Podstawy przyswajania języka obcego
 • Podstawy glottodydaktyki
 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolej
 • Metodyka nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej
 • Współczesne teorie wychowania, uczenia się i nauczania
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Elementy prawa oświatowego
 • Warsztaty komunikacji
 • Warsztaty wychowawcze
 • Warsztaty metodyczne
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu języka obcego

Psychologiczny:

 • Elementy neuropsychologii i psychologii rozwojowej

Merytoryczny (językowy)

 • Gramatyka opisowa
 • Lektorat języka angielskiego
 • Wiedza o krajach obszaru językowego

Seminarium dyplomowe

Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę, ale przede wszystkim kształci umiejętności potrzebne do pracy nauczyciela wczesnej edukacji. Dlatego warunkiem zaliczenia studiów jest odbycie praktyki pedagogicznej i w przedszkolu, i w szkole, której celem jest rozwój kompetencji niezbędnych w zawodzie nauczyciela.


Kwalifikacje
Absolwenci znajdują zatrudnienie w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolach
i klasach 0 – III szkoły podstawowej oraz szkołach językowych.


Czas trwania studiów:

Studia realizowane będą jako trzysemestralne i obejmują 360 godzin zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów będą brali aktywny udział  w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentów terminach.  Istnieje możliwość częściowego odbycia zajęć realizowanych w ramach platformy e-learningowej.

 

Infolinia rekrutacyjna: +48 732 511 003 Zadzwoń teraz!

 


Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia).

Studia adresowane są do nauczycieli pracujących lub chcących uczyć w przedszkolu i klasach 0 – III szkoły podstawowej języka obcego. Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające przygotowanie w zakresie edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej, zainteresowanie zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania języka obcego.

    

 ________________________________________________________________________________
Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Email(*)
Nieprawidłowe dane

Pytanie(*)
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka(*)
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane